+48 22 250 29 29 info@prmaccounting.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
+48 22 250 29 29 info@prmaccounting.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
Pozwolenie dla wszystkich cudzoziemców

Pozwolenie o pracę przyznawane jest obywatelom wszystkich krajów spoza UE, nie tylko tym uprzywilejowanym do starania się o oświadczenie. Sam proces jest też bardziej czasochłonny. Pracodawcy zatrudniający pracowników w oparciu o oświadczenie powinni pamiętać, że przed upływem 24 miesięcy muszą wystąpić o wydanie zezwolenia, dlatego najlepiej rozpocząć ten proces wcześniej.

Zezwolenie typu A, skierowane do przedsiębiorstw działających na terenie Polski, może zostać wydane na trzy lata z możliwością jego przedłużenia. Dotyczy ona konkretnego pracodawcy, tzn. że przy zmianie pracy przez pracownika traci ono ważność.

✅ Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku są bardzo podobne jak w przypadku oświadczenia jednak koszt, który ponosi pracodawca, jest wyższy.

Dodatkowo do załączników wniosku należy dodać w oryginale informacje od starosty o przeprowadzony teście rynku pracy. To właśnie ten fragment procesu wydaje się być najbardziej czasochłonny, ponieważ taką decyzję starosta wydaje najwcześniej na 180 dni przed złożeniem wniosku o zezwolenie.

Z wnioskiem pracodawca występuje do urzędu wojewódzkiego, do którego należy ostateczna decyzja. Należy pamiętać, że w czasie trwania zezwolenia i umowy pracodawca nie może zmienić jej warunków, np. zmniejszyć pensji. Jednocześnie musi powiadomić wojewodę w ciągu 7 dni od wystąpienia poniższych sytuacji: jeżeli cudzoziemiec podjął pracę na innym stanowisku lub o innym charakterze, niż wskazano w zezwoleniu; pracownik nie podjął pracy w ciągu 3 miesięcy od daty wskazanej w zezwoleniu; przerwał pracę na okres powyżej 3 miesięcy; zakończył pracę przed upływem 3 miesięcy od upływu ważności zezwolenia lub nastąpiła zmiana dotycząca firmy, m.in. zmiana adresu, lokalizacji, nazwy lub właściciela.

✅ Resort rodziny i polityki społecznej planuje nowelizację przepisów dotyczących ubiegania się o pozwolenie o pracę dla obywateli Ukrainy. Specjalna ustawa miałaby za zadanie uprościć procedury zatrudnienia poprzez odejście od jego formalizacji oraz zmniejszyć liczbę biurokratycznych przepisów.